A2區簡介

委員會團隊

國際獅子會300A-2區 委員會團隊

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/dcf2d827e5b405a69911624879b457d9.png

李彩秋(菁彩)

榮譽委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/0586ecc986245daa7658b2537c98f80e.png

張文深(自強)

章程紀律委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220921/1c983a0d91e8970cf78f3791f1e83f91.png

顏志發(長安)

區務中長程規劃委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230628/f7a9d4057d368630990ee0b44411ee86.png

李樹枝(中北)

國際關係委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230628/e4b42cc0b4461c0928489fc5eeafaea6.png

許焜海(同心)

全球會員發展措施(GMA)委員會

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230827/d6a38d827a10c5682d4fd54c854c4d78.png

李雪雲(菁英)

教育委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20240610/1b18128faaeff32278e29955fec4176f.jpg

鄭寅生(祥弘)

資訊科技委員會

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20240610/261ff032af55c3180830e7f6e6c801cf.jpg

吳銘東(太平)

分會強化委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20240610/715f7775af9ca7630b77ff4e453ca259.jpg

張國璽(西區)

法律咨詢委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20240610/f1f751095cd637d490792ad5cfbc7d16.jpg

林繁男(中北)

行銷委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220703/8cda94647278ce4fb0377788ff4ed8ce.png

陳明華(明星)

禮儀典禮委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230905/b8d0605422aac67722218d8da15ebd5f.jpg

張偉宏(一交)

糖尿病防治委員會主席