A2區簡介

委員會團隊

國際獅子會300A2區 委員會團隊

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/36484b07200da1a6dc78862f9e9edce3.png

許焜海(同心)

榮譽委員會主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/564b5f8eb2fbce9deef752b441e32086.png

李彩秋(菁彩)

年會委員會主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/d5969d15c3b17695372fd6ce42e67e64.png

林正義(南京)

國際關係委員會主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/c38d9408a4dae5c70b17c9f18a509715.png

顏志發(長安)

區務中長程規劃委員會主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/a55e85df3ddc23150d9f7dbf5737170c.png

李朝永(翔順)

章程紀律委員會主席

林繁男(中北)

公關及獅訊委員會主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/4ea258c198378cbd704e602a6862fa08.jpg

鄒宏銘(老松)

青少年營與交換(YCE)委員會主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/230b7f771371e20697c8327b642375e0.jpg

王娟(建國)

和平海報競賽委員會主席

陳麗卿(華山)

兒童服務委員會主席

何一滔(東南)

護目助盲委員會主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/019b4f25652e8ae9de9cc2d1d7804cfc.jpg

陳振文(自強)

文化及社區活動委員會主席

黃世和(春暉)

糖尿病防治委員會主席