A2區簡介

委員會團隊

國際獅子會300A2區 委員會團隊

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220930/9ef1517200d94b8831792b15ec0a118e.png

黃秀榕(菁英)

榮譽委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/562591c34ed50d3e48f1932255ea37b5.png

黃嘉樂(友聲)

和平海報競賽委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/0586ecc986245daa7658b2537c98f80e.png

張文深(自強)

年會委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/dcf2d827e5b405a69911624879b457d9.png

李彩秋(菁彩)

國際關係委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220921/1c983a0d91e8970cf78f3791f1e83f91.png

顏志發(長安)

區務中長程規劃委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/6c2ec5423a831f966667e2ddecc281e2.png

李樹枝(中北)

章程紀律委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220921/6e82ab5708661ed5408b58bdb72f1669.png

程翔聖(莊敬)

青少年營與交換(YCE)委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220630/0d41c861b02a473c82cadb0db1149f61.jpg

顏柄毅(圓山)

兒童服務委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220630/801d83021478bd6ee64d02469cac8a2c.png

卓廣珣(信德)

文化及社區活動委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/370be5cbd834845575b8b67fea7da1fe.png

董俊呈(大安)

環保委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220630/127edafb5622659c03d63233f6b59cfe.jpg

林倉慶(百齡)

護聾助啞委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220828/a3804a7478d435738ed84f676fb8e3da.jpg

王寶珠(京華)

青少獅會委員會主席