A2區簡介

歷任總監

國際獅子會300A2區 歷任總監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/6abcc5f8dc5d9b115f7ce56050545580.png

謝震忠(東北)

第二屆前任總監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/20475e886dc2637674207719fd41bf50.png

沈竹雄(中區)

第五屆前任總監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/fdaef9084b6e1819c378843567b16f39.png

林晉章(長春)

第七屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/1423d6123aa5f37f4404e3bd8e6f424d.png

簡正彥(西區)

第十屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/5ea496e094af2a8f33af71bce7ae2221.png

邱基祥(春暉)

第十二屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/3f57a4e0f086c1ac6943d7fd15107d94.png

蕭法剛(東南)

第十三屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/d23c9356d5727c697af12ce49e201b2b.png

蘇添發(八德)

第十四屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/61b45c1aec68e25f406b4f4eb83a5005.png

王錫淵(青山)

第十五屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/98dbfb40d0e25a49586295300deeef2a.png

顏志發(長安)

第十六屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/0833fc936c412bab628bda390800db10.png

陳阿美(愛華)

第十七屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/06b80d658be6847d2f44f8579166fc8c.png

陳欽賢(松江)

第十八屆總 監

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/de7ee809b42bcd8036cc1b930d420597.png

范成連(長春)

第十九屆總 監