A2區簡介

專分區團隊

國際獅子會300A2區 專分區團隊

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/1bfac93bf369482da4891bb209e9872d.jpg

劉菊仙(建華)

第一專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/2ea58670fa2be1a9a84591e9d84ecec9.jpg

蕭惠(明星)

第二專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210624/6220d4a7711eaeb10d0c803c44cf154f.jpg

闕河誠(崇愛)

第三專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/737178e7394094cb61aa0635f046d53f.jpg

陳大業(菁鑽)

第四專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/8143ad975fc20bc2d19abe017a30bd7c.jpg

林志堅(信德)

第五專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/9d8030748dc29e5e0b46d8c2857a0185.jpg

賴秀香(愛國)

第六專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/16a8a49d5aa374f4d7cf79b8c2e78adb.jpg

廖錦秀(中原)

第七專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/6c2f282036c8c96c3adfc2251339cc64.jpg

高奇平(太平)

第八專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/604e984619f012a92511f26944056803.jpg

曾柏勝(華山)

第九專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/e21bed02612ecccd9a601496cd5c6345.jpg

邱品嘉(菁彩)

第十專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210607/b6661292de8ff1d0bf1f143d3d3daaaf.jpg

沈建宏(金門)

第十一專區主席

https://lion.line-fans.com/uploads/picture/20210624/673ba50c9e1914c7018a116fa6df4793.jpg

陳鴻儒(自強)

第十二專區主席