A2區簡介

專分區團隊

國際獅子會300A2區 專分區團隊

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220707/b0e802354eeb4c235a1e901cf84dfed8.jpg

傅宣穎(百齡)

第一專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220828/ff26dc4d4f3844a6be4f09575c9d7c5c.jpg

黃明發(西區)

第二專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220828/6bef44a8a17bb67dc243b636e29ca8e0.jpg

賴素真(萬華)

第三專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220828/fa35aa1a6af4da06ca694d813b4522a2.jpg

高筱雯(菁英)

第四專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220924/71096233a266a943fc759d2bec3e2250.png

何俊良(永新)

第五專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220828/445283424332f0fdd8458f9b1a2d0f5b.jpg

蔡碧桐(台灣科大EMBA)

第六專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220828/4ebf9ec489290d7d4c4e3b1da4bc224f.jpg

陳慈美(菁緻)

第七專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220828/4a28044e0248f159ea09c0bdb3a6d6c6.jpg

許翃銘(松江)

第八專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220904/288126f37decad889e8a0ba73f683746.png

袁羽彤(金國)

第九專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220928/6b75529107fdb87e9ebfb2a27a866f03.png

董煥功(圓山)

第十專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220828/c5e9ffb4b824c744091a7d25135efec9.jpg

張文興(世界商務)

第十一專區主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220929/5518f39630746a4e660c2ed94b6a7b83.png

曹蕥蘭(一交)

第十二專區主席